Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
teaching:psi2019:start [2019/04/12 11:07]
Krzysztof Kutt [Ogłoszenia]
teaching:psi2019:start [2019/05/29 14:42] (current)
Krzysztof Kutt [Ogłoszenia]
Line 25: Line 25:
 ===== Ogłoszenia ===== ===== Ogłoszenia =====
  
 +  * [29.05] **KOLOKWIUM**:​
 +    * [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​dydaktyka:​psi:​start#​organizacja_zajec_i_zasady_zaliczenia|Zasady oceny]]
 +    * Zakres: wchodzą tylko materiały dostępne na wiki oznaczone jako Kolokwium
 +    * **Przykładowe kolokwium** z roku 2016/2017: **{{:​teaching:​psi2019:​8e12be2c.pdf|}}** (forma będzie dokładnie taka sama; oczywiście zmienią się pytania,​ które zostaną dostosowane do materiałów obecnych w wiki)
 +    * Organizacyjnie:​
 +      * Po wejściu do sali, na ławkach będą znajdować się kolokwia. Zajmujemy miejsca siedzące tylko tam, gdzie znajduje się kolokwium.
 +      * Kartki dotykamy/​odwracamy dopiero po informacji od prowadzącego.
 +      * Czas na napisanie kolokwium: 20 minut. Czas pozostały do końca będzie wyświetlany na rzutniku.
 +      * Nie ma możliwości wyjścia przed czasem. Jeżeli ktoś skończy w 10 minut to może rysować roboty na brzegu kolokwium czy się zdrzemnąć.
 +      * Po zakończeniu kolokwium natychmiast odkładamy długopisy i postępujemy zgodnie z instrukcjami prowadzącego. Zwlekanie z odłożeniem długopisu skutkuje naliczeniem 10% punktów ujemnych za każde upomnienie.
 +    * Obecność na kolokwium nie jest obowiązkowa (tym bardziej, że można wybrać albo kolokwium albo projekt), nieobecność nie wlicza się więc do nieobecności
   * [12.04] W odpowiedzi na problem wyczerpania się tematów do wiki, otwieram możliwość zgłaszania artykułów do opisania na wiki:   * [12.04] W odpowiedzi na problem wyczerpania się tematów do wiki, otwieram możliwość zgłaszania artykułów do opisania na wiki:
     * nie ma ograniczenia na liczbę zgłaszanych artykułów;​ za każdy zgłoszony artykuł można dostać 4 EXP (jeżeli zostanie przeze mnie zaakceptowany);​ punkty wliczają się do puli punktów z wiki (cały czas obowiązuje ograniczenie max. 30 EXP w tej puli),     * nie ma ograniczenia na liczbę zgłaszanych artykułów;​ za każdy zgłoszony artykuł można dostać 4 EXP (jeżeli zostanie przeze mnie zaakceptowany);​ punkty wliczają się do puli punktów z wiki (cały czas obowiązuje ograniczenie max. 30 EXP w tej puli),
  • teaching/psi2019/start.txt
  • Last modified: 3 months ago
  • by Krzysztof Kutt