Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
teaching:psi2020:start [2019/11/04 22:42]
Krzysztof Kutt [Ogłoszenia]
teaching:psi2020:start [2019/11/19 09:08] (current)
Krzysztof Kutt [Ogłoszenia]
Line 24: Line 24:
 ===== Ogłoszenia ===== ===== Ogłoszenia =====
  
 +  * Z powodu przedłużającej się niedyspozycji p. Bydłosza, __zajęcia nr 5 (Regułowe systemy ekspertowe)__ **nie odbędą się**, nie będzie kartkówki z tego tematu, a **materiał nie będzie obowiązywać do kolokwium**.
   * Pojawiło się zestawienie punktacji i obecności:   * Pojawiło się zestawienie punktacji i obecności:
     * Informacje o laboratorium 2 zostaną uzupełnione w najbliższej przyszłości,​ gdy tylko p. Bydłosz wyzdrowieje     * Informacje o laboratorium 2 zostaną uzupełnione w najbliższej przyszłości,​ gdy tylko p. Bydłosz wyzdrowieje
  • teaching/psi2020/start.txt
  • Last modified: 4 weeks ago
  • by Krzysztof Kutt